O nás

Členstvo v Slovenskej komore bezpečnostnej služby

Okrem získaných certifikátov a licencií udelených Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave sme aj riadne registrovaným členom v Slovenskej komore súkromnej bezpečnosti.


Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave udelilo spoločnosti Defense Pro, s.r.o., so sídlom Klincová ul. č. 37, 821 08 Bratislava, IČO: 47 831 456 licenciu na prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu ustanovenom v § 3 písm. a) až i) zákona a licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu ustanovenom v § 4 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

Činnosti vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikujú po obojstrannom zvážení potrieb a požiadaviek zmluvného partnera. Ponúkané služby v plnom rozsahu poskytuje spol. Defense Pro, s.r.o. na celom území Slovenska. Každý pracovník našej spoločnosti vykonáva zverenú pracovnú úlohu s ohľadom na individuálnu povahu každej zákazky, ktorá je pravidelne vyhodnocovaná.

Defense Pro, s.r.o. disponuje poistným krytím pre prípad ublíženia na zdraví tretím osobám, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenia a krádeže na majetku stráženom našou bezpečnostnou službou, pre prípad spôsobenia škody porušením povinnosti pri kontrole osôb a motorových vozidiel vstupujúcich a vystupujúcich z objektu, ako aj pri kontrole materiálu pri vstupe a výstupe z objektu.

Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme a cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. Kontakt

Pracovné zásady

 

1. Profesionalita

Otázka bezpečnosti sa často dotýka citlivých informácií, diskrétnosť a ochrana súkromia našich klientov je u nás na prvom mieste.

Zamestnanci našej spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou na všetky skutočnosti, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh.

Presadzovanie záujmov našich klientov je cesta k úspešnej spolupráci.

 

2. Flexibilita

Efektívna ochrana vyžaduje neustále vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, vnímanie zmeny okolností a operatívne riešenia problémov.

So zvyšujúcou sa mierou kriminality a zručnosťou páchateľov trestných činov je nevyhnutný technologický a technický pokrok bezpečnostných služieb, v opačnom prípade sa ochrana stáva neúčinnou.

 

3. Zákonnosť

Poskytovanie služieb ochrany osôb a majetku, pátranie po osobách a pátranie po veciach v súlade sú zákonom o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.

Spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku, odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a dokazovaní v trestnom konaní.