Predstavujeme Vám

Informácie pre obce a mestá

Rady, odporúčania a povinnosti

Čo je našim cieľom?

Cieľom zásahových jednotiek je zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana majetku, ale aj ochrana občanov pred voľne sa pohybujúcimi psami bez dozoru a prítomnosti chovateľa, ako aj ochrana samotných zvierat.

Čo zabezpečujeme?

Prioritou našej práce je skrátenie doby voľného pohybu psa na verejných priestranstvách na minimum. Odchyt vykonáva náš vyškolený a certifikovaný pracovník. Pes je po odchyte prečítaný čítačkou čipov. Pes označený čipom čaká na majiteľa v našej odchytovej stanici. Túlavé psy prevážame do karanténnej stanice OZ Sloboda zvierat, kde sa im dostane veterinárnej starostlivosti a dostanú šancu na nový domov. 

Aká je naša činnosť a prínos

pre spoločnosť

Prijímame informácie o stratených a nájdených spoločenských zvieratách na území obce a zabezpečujeme výjazdovú službu k nájdeným zvieratám.

Vyhľadávame a prichyľujeme spoločenské zvieratá nájdené na verejných priestranstvách obcí.

Podielame sa na kontrole psov v obci a registrácii nezaevidovaných psov, čím zapájame ich majiteľov do povinnosti platenia dane za psa.

Zverte Nám odchytov psov

Svojou činnosťou a presadzovaním Zákona č.282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prispievame ku kvalite života v obciach a zapájame majiteľov do povinností vyplývajúcich z legislatívy o držaní psov.

Splňte si povinnosti vyplývajúce

zo zákona

Zmluvou o odchyte s našou spoločnosťou si obec splní svoju povinnosť podľa § 22, ods. 10, 11 a 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a podieľať sa na prevádzkovaní karanténnej stanice

Dôležité informácie pre

obce a mestá

V reakcii na medializované prípady údajného nelegálneho odchytu psov v niektorých lokalitách Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje mestá a obce, ako postupovať v prípade, ak si odchyt túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice objednajú u špecializovaného subjektu.

Podľa § 22, ods. 8, 9, 10, 11 a 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap)

Buďte dobre informovaní

Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno – právne dôsledky.

Školenia pre osoby, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc, organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“), Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice.

Rady a odporúčania pri odchyte psov pre

obce a mestá

Odporúčame preveriť, či je subjekt, s ktorým sa chystáte uzatvoriť zmluvu na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, držiteľom osvedčenia vydaného IVVL.

Odporúčame skontrolovať, či je daný subjekt schopný umiestniť odchytené zvieratá do útulku alebo karanténnej stanice tak, ako mu to ukladá zákon.

Odporúčame žiadať od subjektu kontakty na karanténne stanice alebo útulky, do ktorých budú odchytené zvieratá umiestňované. Je to potrebné aj z dôvodu, aby v prípade otázok majiteľov zabehnutých zvierat, o pohybe svojich zvierat, vedela obec uviesť adresu zariadenia, kde boli odchytené zvieratá umiestnené

Odporúčame, aby Obec mala doklad o počte odchytených zvierat, pričom počet jedincov odchytených v obci a zvierat umiestnených v karanténnych staniciach a útulkoch musí byť rovnaký.

Odporúčame tiež oznamovať alebo vyhlasovať v obci dátum a čas dohodnutého odchytu, aby si majitelia zvierat mohli svoje zvieratá zabezpečiť pred ich odchytom.

Postarajte sa o pohyb psov na verejnom priestranstve, občania Vašej obce to ocenia.

sk_SKSK

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU SBS:

BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK