Garancie

Naša garancia

  • výkon služby odborne spôsobilými zamestnancami, s vybavením nutným pre výkon fyzickej ochrany podľa zákona a vhodným ustrojením podľa požiadaviek klienta,
  • kvalitný výber zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ochrany vzhľadom k požiadavkám klienta
  • rozhodné, ale slušné a kultivované vystupovanie,
  • schopnosť samostatného rozhodovania a konania,
  • samozrejmosťou je primeraný vek, fyzická zdatnosť a dlhodobé skúsenosti v oblasti bezpečnosti.

Náš bezpečnostný pracovník musí spĺňať kritériá zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však musí byť:

  • bezúhonný,
  • spoľahlivý,
  • odborne a zdravotne spôsobilý

Pre zachovanie diskrétnosti chránených osôb a majetku neuvádzame mená a názvy firiem našich zmluvných partnerov.

Všetky nami chránené objekty sú viditeľne označené zlato - čiernou nálepkou okrúhleho tvaru.